Info fra styret okt 21

Info fra styret okt 21

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 02.10.21. Oppdatert 09.10.21.

 

Nye brygger: det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal sette opp forslag til nytt bryggemateriell som erstatning for A og B bryggene. Se vedlagte info fra arbeidsgruppen. 

Diesel/bensinfylling: Kommunen har informert om at det pt ikke er aktuelt med etablering av anlegg for bunkring av bensin og diesel for fritidsbåter i sentrum. Kommunen og Minol har vært i kontakt med SB vedrørende diesel og bensinfylling i båthavna der Minol har fått oversendt kartutsnitt og reguleringsplan. Mtp tilgjengelighet/dybde er kanskje eneste mulighet på enden av molo og dispenser på flytebrygge. Dette er relativt nytt og vi har ikke så mye info. Spm/innspill/kommentarer kan sendes styret på mail: post@stokmarknesbatforening.no.

Dugnad: Det er i høst utført noe dugnad, men fortsatt gjenstår det arbeidsoppgaver. Spesielt har vi fokus på kontroll av fortøyninger til bryggene. Se også dugnadsliste på hjemmesiden.

Diverse: 1 medlem er gitt tillatelse å sette opp kamera for overvåking av båt. I den sammenheng vil det bli satt opp skilt som viser at området til SB er kameraovervåket. Utover dette ser styret på løsninger med kameraovervåking av småbåthavna med tilgang på bilder via hjemmesiden.

Ber om at medlemmene ikke parkerer på molo annet enn for kortere stopp. Det oppfordres også til ikke å parkere foran kai.

Ved fortøyning i båtplasser skal ikke noe av båten stikke innover bryggene. Dette av sikkerhetsmessige hensyn. Ref havnereglement pkt 1.4

OBS: Mtp tiden vi går i møte ift vær og vind oppfordres båteier å sjekke fortøyninger og fendring. 

  • Slakk i fortøyningen kan gi mye bevegelse i båtbåsen, men fortøy heller ikke altfor stramt. For mye slakk eller for stramme tau, kan skade utstyr og båt.
  •  Bruk høykvalitets strekkavlastere i gummi på alle tau. Tauet er for stramt hvis strekkavlasteren blir belastet i rolig havn.
  •  Båten fortøyes med to fortøyninger foran og to bak (brestfortøyning), samt langsgående fortøyning på siden av båten (springfortøyning).
  •  Bruk ikke sjakler i fortøyningsøynene. Det forårsaker korrosjon, gnag og støy.

Årsmøteprotokoll 2021: 

Regnskap: det er ikke kommet innsigelser ift regnskap og ansees godkjent.

Fremleie/salg av båtplasser: fungerer tilfredsstillende, men det fordrer noe arbeid av styret. En vurdere å legge ut venteliste på båtplasser, men av hensyn til personvern ønsker vi å styre dette via Gnist som kun medlemmer har adgang til. Er i kontakt med Styreweb for å se på løsninger. 

Vedtektsendringer: para 2 er justert og lagt inn som vedlegg til bryggeansvarlig på hjemmesiden. Para 4 er justert og lastet opp reviderte vedtekter på hjemmesiden.

Hensetting av båter: det er gitt tillatelse til oppbevaring av båter over vinteren. Styret tilstrebes best mulig plassering slik at det ikke er til hinder for øvrig aktivitet i havna. Dog gjenstår det fjerning av båter som har vært hensatt over lengre tid.