Info fra styret mars 2022

Info fra styret mars 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 26.03.22. Oppdatert 27.03.22.

Info mars 22
Årsmøte avholdes på Vesterålen Kysthotell 30 mars kl 1800. Det er ikke etablert valgkomité mtp årets valg. Leder, kasserer og sekretær i styret er på valg + andre verv og vi ser gjerne at det kommer innspill på kandidater som ønsker å bidra i styret eller øvrige verv som vara og bryggeansvarlige. I tillegg er det et ønske om å etablere kontaktperson som kan ivareta miljøspørsmål/miljøplan for SB. 

Mvh styret i Stokmarknes båtforening

Bunkersanlegg i Stokmarknes
Det har som dere sikker har lest vært bekreftende meldinger i media om at det blir etablert bunkersanlegg for diesel og bensin i Stokmarknes med Stokmarknes båtforening sin båthavn som lokasjon. Vi har ikke fått oppgitt nærmere dato, men leverandør er i kontakt med styret ift praktiske spørsmål. Vi vil komme med info så snart vi vet mer.

Nye brygger i SB
Arbeidsgruppen som har jobbet med nye brygger til fordel for A og B brygga vil fremme forslag på årsmøte. Gruppa har i forkant gjennomført en spørreundersøkelse for å danne seg et best mulig grunnlag for å møte behovet for utskifting. 

Reparasjon og vedlikehold av D-brygga samt tilhørende fortøyninger
Høsten 2021 utførte Subsea Nor inspeksjon av E, F og D brygger + fortøyninger. E-brygga viser best status, mens F-brygga har behov for noen utbedringer. D-brygga har dårligst status og vil være prioritert i tiden som kommer. Det er innkjøpt nye koblinger mellom betongelementene, men en må også stramme opp fortøyninger og sannsynligvis sette ut fortøyninger på nytt pga stor slitasje. Havnesjefen i SB utarbeider arbeidsplan. Det vil nødvendigvis være større kostnader knyttet til dette arbeidet som kan ha innvirkning på prosjektet med erstatning for A og B bryggene.

Miljøprofil    
Det ble i årsmøte 21 spesielt påpekt tiltak ift opprydding i SB sitt havneområde samt oppsamling/avsilingskar ifm vedlikehold av båter på land. Begge områdene er svært viktig å ta tak for å møte de forventninger som ligger til miljøhensyn. Styret henstiller medlemmene til å vise aktsomhet i alle sammenhenger og gå foran som et godt eksempel både i drift av foreningen og ved ferdsel på havet. Det er innhentet informasjon om gjeldende regelverk og det jobbes med ideer på hvordan vi kan drive miljøvennlig vedlikehold av båtene. Vi har for øvrig vært i dialog med Hadsel undervannsklubb der vi legger opp til å gjennomføre ryddeaksjon helga 20 mai.