Info fra styret februar 2022

Info fra styret februar 2022

Publisert av Inge-Hilberg Jakobsen den 26.02.22.

Info februar 22

Det går mot lysere tider og aktiviteten tar seg gradvis opp i havna og på havet. Vi har flere spennende oppgaver foran oss og det stort engasjement blant medlemmene på tiltak til det bedre for båtforeningen. Til tross for corona-pandemien de 2 siste årene har det vært god driv.

Årsmøte planlegges gjennomført 30 mars. Nærmere info om tid og sted kommer. Valg av styret: det ble dessverre ikke etablert valgkomité ved siste årsmøte. I år er leder, kasserer og sekretær på valg. Vi ser gjerne at det kommer innspill på kandidater som ønsker å bidra i styret eller øvrige verv som vara og bryggeansvarlig. I tillegg er det ønske om å etablere kontaktperson som kan ivareta miljøspørsmål/miljøplan for SB. 

Mvh styret i Stokmarknes båtforening

Bunkersanlegg i Stokmarknes

Hadsel kommune har avtale med Minol om etablering av bunkersanlegg i sentrum i Stokmarknes. Tiltenkt plassering ble ikke noe av og kommunen bedt SB om å se på muligheten å fasilitere for diesel og bensinfylling i småbåthavna.

Siden prosessen om bunkersanlegg allerede var godt i gang mellom kommunen og leverandør har styret sett på det som naturlig å videreføre prosessen for å skape et tilbud for båtfolk lokalt men også gjennomreisende og besøkende sjøveien.

Anlegget skal være på ca 10m3 diesel og 6m3 bensin med kortautomat ved tankanlegg og dispenser på flytebrygge. Foreslått plassering er på enden av molo med mulighet for fylling fra flytebrygge. 

Det gjenstår fortsatt detaljer som styret ikke er kjent med som for eksempel reguleringsplan og dato som en ser for seg at anlegget er operativt. Mtp kostnader er det sagt at SB ikke skal ha utgifter ift etablering, drift og vedlikehold.

Det er mottatt innspill på etablering av eget anlegg, men har på bakgrunn av pågående arbeid avventet iht årsmøtevedtak. Samtidig er det større kostnader knyttet til andre oppgaver i båtforeninga slik at styret har vurdert det dithen at vi ikke kan forsvare såpass stor tilleggsinvestering. En vurderer det også som utfordrende for SB å drifte et slikt anlegg på frivillig basis.

Temaet drivstoffylling i båthavna har vært en gjenganger over lengre tid og har av forskjellige årsaker ikke blitt realisert. Styret i SB ser nå endelig en løsning som virker god og er innenfor rimelig rekkevidde. På bakgrunn av det og nevnte prosess har styret gitt grønt lys for etablering.

Nye brygger i SB

Høsten 2021 ble det i kjølvannet av årsmøte satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på utskifting av brygge A og B. Det er innhentet priser på forskjellige alternativ og gruppen har gjennomført jevnlige arbeidsmøter. Forslag vil bli forelagt årsmøte

Reparasjon og vedlikehold av D-brygga samt tilhørende fortøyninger

Høsten 2021 utførte Subsea Nor inspeksjon av E, F og D brygger + fortøyninger. E-brygga viser best status, mens F-brygga har behov for noen utbedringer. D-brygga har dårligst status og vil være prioritert i tiden som kommer. Det er innkjøpt nye koblinger mellom betongelementene, men en må også stramme opp fortøyninger og sannsynligvis sette ut fortøyninger på nytt pga stor slitasje. Havnesjefen i SB utarbeider arbeidsplan. Det vil nødvendigvis være større kostnader knyttet til dette arbeidet som kan ha innvirkning på prosjektet med erstatning for A og B bryggene.

Miljøprofil    

Det ble i årsmøte 21 spesielt påpekt tiltak ift opprydding i SB sitt havneområde samt oppsamling ifm vedlikehold av båter på land. Begge områdene er svært viktig å ta tak for å møte de forventninger som ligger til miljøhensyn. Styret henstiller medlemmene til å vise aktsomhet i alle sammenhenger og gå foran som et godt eksempel både i drift av foreningen og ved ferdsel på havet. Det er innhentet informasjon om gjeldende regelverk og det jobbes med ideer på hvordan vi kan drive miljøvennlig vedlikehold av båtene. Vi har for øvrig blitt kontaktet av Hadsel undervannsklubb om å gjennomføre ryddeaksjon i mai.